Zásady ochrany osobných údajov

Príloha II Obchodných podmienok

Spoločnosť Squall s. r. o., Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava, IČO: 50 759 345, DIČ: 2120473377 je Prevádzkovateľom internetového obchodu na Webovom portáli www.jantario.sk a www.jantario.com. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov fyzických osôb vydáva tieto Zásady ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov dotknutých osôb.

Tieto Zásady sú v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“), ktoré je účinné od 25. 5. 2018.

1. Rozsah spracovaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Zákazníkov, potenciálnych zákazníkov a návštevníkov Webového potrálu www.jantario.sk a www.jantario.com, ďalej len “dotknutých osôb” ktoré mu títo poskytnú. 

Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje Predávajúcemu dobrovoľne a spravidla pri:

 1. vytváraní Objednávky
 2. využívaní funkcionalít Webového portálu
 3. zapojení sa do reklamných kampaní alebo súťaží.

Uvedené prípady poskytovania osobných údajov sa môžu vyskytovať jednotlivo alebo sa môžu prelínať.

V prípade, že Zákazník vytvorí Objednávku, Predvádzkovateľ potrebuje získať údaje potrebné pre vybavenie Objednávky, ktoré sú v objednávkovom formulári označené ako povinné (predovšetkým je to meno, fakturačná adresa, adresa pre doručenie, kontaktný e-mail a telefónne číslo). Zákazník môže dobrovoľne poskytnúť informácie aj nad rámec povinných údajov, ktoré uľahčia spracovanie Objednávky. Ak Zákazník poskytne osobné údaje tretích osôb, napríklad tovar zakúpi pre niekoho iného a nechá ho doručiť na jeho adresu, musí zaistiť súhlas dotyčnej osoby s týmito Zásadami spracovania osobných údajov.

V prípade, že si Zákazník pri vytvorení Objednávky zriadi na Webovom potráli Prevádzkovateľa užívateľský účet, všetky osobné údaje bude môcť kontrolovať a aktualizovať.

Ak sa Dotknutá osoba obráti na Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára, telefonicky alebo e-mailom, prípadne prostredníctvom chatového poľa, poskytnuté osobné údaje v tejto komunikácii bude Prevádzkovateľ tiež spracovávať.

Pri využívaní funkcií Webového portálu, napríklad pri prehliadaní katalógu, správe užívateľského účtu, vytváraní zoznamu želaní (wishlist) a  hodnotení či komentovaní produktov a článkov na Webovom portáli Prevádzkovateľa môže tiež dochádzať k spracovaniu osobných údajov, napríklad informácií o využívaní produktov a služieb, o záujme kúpiť tovar v budúcnosti, informácií o využívaní eshopu a podobne.

Pri návšteve Webového portálu môže dochádzať k automatickému spracúvaniu osobných údajov, ako je napríklad IP adresa, dátum a čas prístupu, z akého zariadenia je Webový portál prezeraný, informácie o internetovom prehliadači, operačnom systéme, nastavení jazyka. Automaticky môže dochádzať tiež k spracovaniu informácií o pohybe návštevníka na stránke, aké sekcie a produkty sa zobrazili a podobne. Informácie tohto druhu sú však anonymizované a nie je možné priradiť ich ku konkrétnemu užívateľovi.

2. Kedy a prečo docházda k spracovaniu osobných údajov

Osobné údaje Dotknutých osôb spracúva Prevádzkovateľ v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov, a to ak:

 • je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre riadne splnenie zmluvy (napríklad kúpno-predajnej zmluvy) a Dotknutá osoba je zmluvnou stranou,
 • je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre poskytovanie prednákupnej alebo ponákupnej starostlivosti a servisu,
 • je spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby nevyhnutné v rámci oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je ponuka a predaj tovaru a služieb Zákazníkom,
 • je Dotknutá osoba registrovaným užívateľom účtu na Webovom portáli,
 • je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre zabezpečenie legislatívnych požiadaviek na výkon podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa,
 • je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre uplatnenie práv a právnych nárokov Prevádzkovateľa,
 • je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre výkon kontroly orgánov verejnej moci.

Pre zabezpečenie hore uvedeného, v niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom. Príjemcovia osobných údajov sú predovšetkým, no nie výlučne:

 • Spoločnosti zabezpečujúce skladovanie a logistiku  
 • Prepravné spoločnosti
 • Marketingové agentúry
 • Poskytovatelia IT služieb a telekomunikační operátori
 • Advokátske a právne kancelárie
 • Znalci a súdni znalci
 • Inkasné spoločnosti a exekútori
 • Súdy a orgány činné v trestnom konaní
 • Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia

V rámci ponuky tovaru a služieb môže dochádzať k nasledujúcim marketingovým činnostiam:

 1. Zasielanie e-mailových obchodných oznámení
  – tieto sú zasielané adresátom v súlade so zákonom iba v prípade, že Prevádzkovateľ získal od adresáta e-mailovú adresu v súvislosti s predajom tovaru prostredníctvom Webového portálu alebo v súvislosti s poskytovaním s tým súvisiacich služieb; a/ alebo ak adresát vyslovil súhlas so zasielaním obchodnej komunikácie, napríklad prihlásením sa na odber newslettra
  – akékoľvek obchodné oznámenia sa budú týkať iba tovaru a služieb ponúkaných na Webovom portáli Prevádzkovateľa
  – adresát obchodných oznámení môže kedykoľvek požiadať, že už nechce ďalej dostávať obchodné oznámenia, a to prostredníctvom odkazu priamo v obchodnom oznámení, alebo zaslaním požiadavky na kontaktnú e-mailovú adresu uvedenú na Webovom portáli
 2. Marketingové súťaže
  – každá marketingová súťaž bude prebiehať podľa zverejnených pravidiel
  – pre transparentné prezentovanie výsledkov súťaže môže byť výherca zverejnený, prípadne môže byť zhotovený jeho fotografický alebo video záznam
  – voči tejto forme prezentácie je možné namietať prostredníctvom kontaktej e-mailovej adresy zverejnenej na Webovom portáli
 3. Zlepšovanie služieb Predávajúceho a personalizácia ponuky
  – pre skvalitňovanie služieb poskytovaných Prevádzkovateľom a pre poskytnutie čo najrelevantnejšej ponuky môže dochádzať k optimalizácii prvkov na Webovom portáli prostredníctvom napríklad, no nie výlučne, A/B testovania, Google Analytics, analytických nástrojov spoločnosti Meta a podobne

3. Právne základy spracúvania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov vykonáva Prevádzkovateľ na základe nasledujúcich právnych základoch.

a. Plnenie a uzavretie zmluvy

Osobné údaje Zákazníkov zhromažďuje a spracováva Prevádzkovateľ pre účely uzatvorenia kúpno-predajnej zmluvy a splnenia záväzkov z nej vyplývajúcich. Zároveň sú tieto osobné údaje nevyhnutné pre poskytnutie zákazníckej starostlivosti a záručného servisu. Na základe tohto právneho dôvodu spracováva Prevádzkovateľ predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie, ako aj kontaktné údaje a údaje o histórii objednávok Zákazníka na Webovom portáli.

b. Oprávnené záujmy

Osobné údaje spracováva Prevádzkovateľ na to, aby Dotknutým osobým poskytol relevantný obsah a zaujímavú ponuku tovaru. Na základe oprávneného záujmu takto spracováva Prevádzkovateľ najmä osobné údaje, ktoré sú spracovávané automaticky, a cookies.

Z rovnakého právneho dôvodu môže Dotknutým osobám Prevádzkovateľ zasielať obchodné oznámenia, predovšetkým prostredníctvom e-mailu.

c. Súhlas

Na účely zasielania obchodných oznámení (e-mail marketing) spracováva Prevádzkovateľ osobné údaje na základe súhlasu Dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba súhlas neudelí a je Zákazníkom Webového portálu, Prevádzkovateľ jej môže obchodné oznámenia zaslať aj bez toho, aby súhlas udelila. Tieto e-mailové obchodné oznámenia sa vždy týkajú ponuky tovaru z internetového obchodu Prevádzkovateľa a sú v primeranej, neobťažujúcej frekvencii. V každom prípade platí, že adresát môže takúto marketingovú komunikáciu kedykoľvek zakázať, a to prostredníctvom príslušného nastavenia v užívateľskom účte, a/ alebo využitím kontaktného e-mailu uvedeného na Webovom portáli. 

d. Plnenie zákonnej povinnosti

Prevádzkovateľ môže spracovávať osobné údaje vrátane ich poskytovania štátnym orgánom a iným tretím stranám, ak mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona. 

4. Informácie o používaní súborov cookies

Prevádzkovateľ Webového portálu www.jantario.sk a www.jantario.com využíva na svojej stránke cookies. Cookies patria k informáciám spracovávaným automaticky. Cookies sú označením pre malý textový súbor, ktorý vznikne navštívením každej webovej stránky a je uchovávaný prostredníctvom prehliadača návštevníka stránky na jeho zariadení. Využíva sa ako štandardný nástroj na ukladanie informácií o tom, ako sú webové stránky využívané. Spravidla umožňujú fungovanie rôznych funkcií na Webovom portáli a pre ľahšie prehliadanie Webového portálu.  

Technické a funkčné cookies

Technické a funkčné cookies sú nevyhnutné pre zaistenie riadnej prevádzky a fungovania internetového obchodu na Webovom portáli. Zabezpečujú, napríklad, aby si návštevníci mohli vytvoriť užívateľský profil a prihlásiť sa do neho, aby mohli ukladať tovar do nákupného košíka, uskutočniť objednávku tovaru a podobne. Slúžia tiež pre meranie návštevnosti webu a pre prispôsobenie zobrazenia Webového portálu internetového obchodu na koncovom zriadení. Bez týchto cookies by Prevádzkovateľ nemohol zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu na Webovom portále. Právnym základom využívania týchto cookies je oprávnený záujem Prevádzkovateľa.

Analytické cookies, marketingové a reklamné cookies

Analytické cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti Webového portálu, napríklad informácii o vyhľadávaniach vykonaných na Webovom portále a tiež na zisťovanie, ako sa návštevník po stránke pohybuje a aké jej sekcie sa mu zobrazili. Vďaka týmto cookies môže Prevádzkovateľ prispôsobovať prostredie Webového portálu a ponúkaný tovar potrebám a záujmom návštevníka. Marketingové a reklamné cookies umožňujú Prevádzkovateľovi dať cielenú ponuku na kúpu tovaru z Webového portálu, o ktorý sa návštevník zaujímal alebo ktorý by ho mohol zaujímať, a to aj na cudzích webových stránkach. Pri týchto cookies je využívaná anonymizácia na strane dodávateľov. Anonymizované cookies nie je možné priradiť ku konkrétnemu užívateľovi.

Súbory cookies tretích strán

Tretie strany (napríklad reklamné siete, poskytovateľov externých služieb, ako služby analýzy webových návštev a podobne) môžu tiež používať súbory cookies, nad ukladaním ktorých nemá Prevádzkovateľ žiadnu kontrolu. Môže ísť o prípad, keď prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločnosti Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napríklad YouTube alebo Meta a podobne. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto tretích strán.

Právnym základom pre účel spracovania analytických, marketingových a reklamných cookies a cookies tretích strán je súhlas dotknutej osoby, a to formou:

 • paušálneho súhlasu – za takýto sa považuje nastavenie webového prehliadača na zariadení tak, aby umožňoval ukladať cookies do koncového zariadenia, alebo
 • individuálneho súhlasu – napríklad kliknutím na “Povoliť cookies” v rámci príslušného upozornenia na lište zobrazenej na Webovom portáli.

Návštevník internetového obchodu na Webovom portáli môže ovplyvniť, ktoré z cookies bude Prevádzkovateľ spracovávať. V internetovom prehliadači si môže zapnúť funckiu anonymného prehliadania, alebo si v prehliadači môže ukladanie cookies zakázať. Zákazník tiež môže upraviť želaný rozsah cookies v pop-up okne pri úvodnom zobrazení stránky a na cookies lište, ktorá sa zobrazí po kliknutí na ikonku cookies, ktorá je na stránke neustále viditeľná.  Ak však návštevník akýmkoľvek spôsobom zakáže aj spracovanie technických a funkčných cookies, môže tým znemožniť fungovanie niektorých funkcií Webového portálu.

5. Ako dlho sú osobné údaje spracovávané

Osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

V prípade údajov, ku ktorým bol udelený súhlas, budú tieto spracovávané po dobu 7 rokov alebo do odvolania takéhoto súhlasu. 

Osobné údane nevyhnutné pre riadne splnenie si povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov či zo všeobecne záväzných právnych predpisov bude spracúvať Prevádzkovateľ po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi, napríklad pri daňových dokladoch je to najmenej 10 rokov.

Údaje získané prostredníctvom používateľského účtu spracováva Prevádzkovateľ po dobu využívania služieb užívateľom a ďalej 5 rokov po jeho zrušení. Následne sú spracúvané iba základné identifikačné údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bol užívateľský účet zrušený, či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh. 

6. Zabezpečenie osobných údajov

Pre zamedzenie neoprávneného prístupu a zneužitiu osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané technické a organizačné opatrenia.

7. Práva Dotknutej osoby v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Fyzické osoby, ktorých osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva (“Dotknuté osoby”), majú v zmysle ustanovení čl. 15-22 a čl. 34 Nariadenia GDPR nasledujúce práva dotknutých osôb:

a. Právo na prístup k osobným údajom a právo byť informovaný o spracúvaní osobných údajov 

Dotknuté osoby majú osobné údaje pod kontrolou predovšetkým prostredníctvom užívateľského účtu a jeho nastavení. Dotknuté osoby majú právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ich týkajú a ak tomu tak je, majú právo získať prístup k týmto osobným údajom a týmto informáciám. Dotknuté osoby si môžu vyžiadať kópiu osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva. Spoločnosť je oprávnená v tomto prípade požadovať primeraný administratívny poplatok.

b. Právo na opravu

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že osobné údaje, ktoré o nej Prevádzkovateľ spracúva, sú chybné, môže požiadať o opravu prostredníctvom e-mailového kontaktu uvedeného na Webovom portáli Prevádzkovateľa. Dotknuté osoby využívajúce užívateľský účet na Webovom portáli môžu svoje osobné údaje opraviť vo svojom užívateľskom profile.

c. Právo na vymazanie

Právo na vymazanie resp. právo na zabudnutie má dotknutá osoba v prípade, že je niektorý z dôvodov uvedených v nariadení GDPR, najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich spoločnosť získala alebo spracúvala; ďalej v prípade, ak dotknutá osoba odvolá súhlas a spoločnosť nemá iný právny základ na spracúvanie osobných údajov; ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov; alebo ak spoločnosť spracovávala osobné údaje nezákonne. Bez ohľadu na uvedené, Prevádzkovateľ nie je povinný vymazať osobné údaje dotknutých osôb v požadovanom rozsahu, pokiaľ je ich spracúvanie potrebné pre splnenie si zákonnej povinnosti, ktorá si spracúvanie údajov vyžaduje; na účely archivácie či na štatistické účely; na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

d. Právo na obmedzenie spracúvania

O obmedzenie spracúvania osobných údajov môže požiadať Dotknutá osoba v prípade, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedený v Nariadení GDPR, napríklad ak dotknutá osoba oznámi, že spoločnosť o nej spracúva nesprávne údaje, požiada, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do ich opravy.

e. Právo na prenosnosť

Dotknutá osoba má právo na získanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; a má tiež právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené legislatívne podmienky.

f. Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov (ak sú spracúvané z titulu nutnosti splnenia verejného záujmu alebo z titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa), vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie osobné údaje Dotknutej osoby ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami Dotknutej osoby, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, má Dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej v tejto súvislosti týkajú. Dotknutá osoba má právo namietať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie Prevádzkovateľa, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby alebo ju podobne významne ovplyvňuje, ak Nariadenie GDPR neustanovuje inak. To neplatí, ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavrenie alebo plnenie kúpno-predajnej zmluvy alebo je povolené platnou legislatívou alebo je založené na výslovnom súhlase Dotknutej osoby.

g. Právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov s účinnosťou od momentu odvolania súhlasu.

8. Oznámenia

V prípade, že má Dotknutá osoba podozrenie, že sa jej osobné údaje spracovávajú neoprávnene alebo že nie sú splnené všetky náležitosti spracúvania osobných údajov, kontaktuje v tejto súvislosti Prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej na Webovom portáli. V prípade, že Prevádzkovateľ neodpovie v primeranej lehote, a to najneskôr do 30 dní od doručenia e-mailovej správy, na toto oznámenie alebo v prípade, že Prevádzkovateľ nepodnikne kroky požadované Dotknutou osobou, má Dotknutá osoba právo podať sťažnosť.

V prípade, že sú žiadosti v súvislosti s osobnými údajmi zjavne bezdôvodné alebo neprimerané, napríklad svojím rozsahom alebo tým, že sa opakujú, môže Prevádzkovateľ pristúpiť k uloženiu primeraného administratívnemu poplatku alebo k odmietnutiu žiadosti vyhovieť.