Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustavenia

Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode na Webovom portáli www.jantario.sk a www.jantario.com. Účelom týchto Obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti Predávajúceho (vlastníka a prevádzkovateľa www.jantario.sk a jantario.com) a Zákazníka (Kupujúceho, Spotrebiteľa). 

Vlastníkom a prevádzkovateľom Webového portálu a online obchodu www.jantario.sk a www.jantario.com je:

Squall s. r. o.

Bancíkovej 1/A

82103 Bratislava

IČO: 50 759 345

DIČ: 2120473377

IČ DPH: SK 2120473377

Bankové spojenie: SK7783300000002601602436

2. Vymedzenie základných pojmov

Internetový obchod – je internetový obchod prevádzkovaný Predávajúcim na Webovom potráli.

Predávajúci (Dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý Zákazníkovi ponúka alebo predáva tovar alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva tovar kupujúcemu.

Zákazník (kupujúci, spotrebiteľ) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti či iné blízke osoby a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane Predávajúci – Dodávateľ a na druhej strane Zákazník – Spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah Dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Objednávka – je záväzné vyjadrenie záujmu Zákazníka o kúpu tovaru na Webovom portáli. Objednávka odoslaná Predávajúcemu je považovaná za návrh na uzavretie zmluvy.  Prijatie Objednávky potvrdí Predávajúci elektronicky e-mailom generovaným automaticky, zaslaným na e-mailovú adresu zadanú Zákazníkom.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka Zákazníka predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu Predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy Zákazníkovi t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho. Od tohto momentu medzi Zákazníkom a Predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi Predávajúcim a Zákazníkom v tomto dokumente. Zákazník v momente odoslania svojej Objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej Objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Zákazník odoslaním svojej Objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej Objednávky sa s týmito Obchodnými podmienkami oboznámil a s Obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Zákazníkom sa považuje za platný po potvrdení zo strany Predávajúceho.

Objednávkový formulár – je elektronický formulár na Webovom portáli, ktorý vypĺňa Zákazník, ktorý má záujem o objednanie a kúpu tovaru v internetovom obchode. Zákazník vypĺňa objednávkový formulár v každom jednotlivom prípade objednania a kúpy, ak nie je registrovaným Zákazníkom.

Pracovný deň – pracovný deň je deň v týždni, v ktorom Predávajúci a jeho dodávatelia vykonávajú svoje obchodné a pracovné aktivity. Ide o všetky dni v týždni s výnimkou soboty a nedele a tiež s výnimkou dní, ktoré sú v krajine, ktorá je cieľovou krajinou doručenia objednávky a/ alebo v krajine, kde sídli Predávajúci, definované ako štátne sviatky alebo dni pracovného pokoja.

3. Objednávka – Uzatvorenie zmluvy

Webový portál internetového obchodu www.jantario.sk  a www.jantario.com obsahuje zoznam tovaru ponúkaného Predávajúcim Zákazníkom v podobe elektronického katalógu. Predávajúci uvádza podrobný popis a dbá na čo najpresnejšie informácie o predávanom tovare, vrátane čo najvernejšej prezentácie prostredníctvom fotografií. Bez ohľadu na uvedené Predávajúci nezaručuje, že produktové popisy alebo akýkoľvek iný obsah webovej stránky je absolútne presný, kompletný, spoľahlivý, aktuálny či bezchybný alebo že fotografia, ako sa zobrazí pri prehliadaní internetového obchodu na zariadení Zákazníka, je dokonalou a vernou prezentáciou objednaného tovaru. Predávajúci má právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia obsah internetového obchodu aktualizovať a opraviť prípadné chyby.

Katalóg internetového obchodu poskytuje podrobné informácie o tovare, a to vrátane ceny jednotlivého ponúkaného tovaru. Internetový obchod tiež v rámci procesu zadávania Objednávky obsahuje informácie pre Zákazníka o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru a o prípadných ďalších poplatkoch za služby podľa zvolenej formy dodania a platby. Ponuka tovaru a ceny tovaru sú platné v čase zobrazenia na webovom portáli internetového obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť Predávajúceho uzavrieť so Zákazníkom kúpno-predajnú zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené v internetovom obchode sú nezáväzné a Predávajúci nemá povinnosť uzavrieť kúpno-predajnú zmluvu týkajúcu sa prezentovaného tovaru. 

Zákazník si vyberá tovar z aktuálnej ponuky internetového obchodu a vkladá prostredníctvom tlačidla do svojho elektronického košíka. V košíu môže následne spravovať vybrané tovary, odoberať a pridávať tovar, upravovať zvolený počet kusov. Keď učiní rozhodnutie uskutočniť Objednávku, prejde prostredníctvom tlačidla “Skontrolovať a objednať” do pokladne k objednávkovému formuláru. Tu zadá svoje údaje nevyhnutné pre uzavretie kúpno-predajnej zmluvy a svoju voľbu spôsobu doručenia tovaru a spôsobu platby za tovar. Formulár podľa zvolených možností vykalkuluje celkovú cenu za Objednávku. V záverečnom poli “Cena spolu” získa Zákazník informáciu o celkovej cene za Objednávku. Celková suma Objednávky sa skladá z ceny objednaného tovaru, navýšenej o poplatky za balné, poštovné, platobné a akékoľvek iné dodatočné služby – podľa príslušnej voľby Zákazníka. Všetky ceny sú uvedené s DPH. Po zrevidovaní záverečného prehľadu môže Zákazník pristúpiť k odoslaniu Objednávky, čo uskutoční stlačením tlačidla “Objednať s povinnosťou platby”. Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu sú záväzné. Zákazník odoslaním objednávkového formulára aktívnym odklikom potvrdzuje svoj záväzný záujem vstúpiť do kúpno-predajného vzťahu a tiež potvrdzuje, že sa oboznámil a vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

Odoslaním objednávky zasiela Zákazník Predávajúcemu záväzný návrh na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy, ktorá sa považuje za zmluvu uzatváranú na ďaľku. Po úspešnom zaslaní objednávky Zákazník dostáva na zadanú e-mailovú adresu automaticky generovaný e-mail s informáciou o úspešnom vytvorení Objednávky. Tento potvrdzujúci e-mail Zákazníka informuje, že objednávkový proces prebehol v poriadku. Tento potvrdzujúci e-mail nemá vplyv na vznik kúpno-predajnej zmluvy. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Zákazníkom vzniká potvrdením Objednávky zo strany Predávajúceho, čo bude uskutočnené následným e-mailom na uvedenú e-mailovú adresu Zákazníka s informáciou, že tovar bol odoslaný. Potvrdenie prijatia Objednávky uskutoční Predávajúci v lehote najneskôr do 36 hodín od prijatia Objednávky. Trvanie tejto lehoty sa vzťahuje na pracovné dni, ako sú vymedzené v časti Základné pojmy týchto Obchodných podmienok. V prípade, že v uvedenej lehote nedôjde k potvrdeniu Objednávky zo strany Predávajúceho, kúpno-predajný vzťah nevznikne. Predávajúci má povinnosť v takomto prípade vrátiť Zákazníkovi všetky prípadné uhradené zálohy.

Predávajúci si vyhradzuje právo zredukovať počet kusov objednaného tovaru alebo tovar z Objednávky vylúčiť. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku. Predávajúci si vyhradzuje právo požiadať  v súvislosti s charakterom Objednávky o dodatočné potvrdenie Objednávky. O všetkých týchto jednotlivých skutočnostiach bude Predávajúci Zákazníka informovať formou e-mailu.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude prebiehať prostredníctvom e-mailových správ. Zákazník je po vzniku kúpno-predajného vzťahu povinný zaplatiť predávajúcemu celkovú cenu Objednávky, čiže cenu za tovar a cenu poplatkov za spôsob doručenia a platby a prípadné iné ďalšie služby.

Pre odoslanie a úspešné doručenie Objednávky je potrebné, aby Zákazník vyplnil riadne a správne všetky povinné údaje v objednávkovom formulári. Poskytnuté údaje sú Predávajúcim považované za správne. V prípade, že sú uvedené údaje nekompletné alebo zjavne nesprávne, Predávajúci vyzve Zákazníka na ich doplnenie a/ alebo opravu. Ak tak Zákazník promptne neučiní, Predávajúci Objednávku zruší.

Predávajúci si vyhradzuje právo nevstúpiť do kúpno-predajného vzťahu s osobami, ktoré v minulosti porušili kúpnu zmluvu a/ alebo Obchodné podmienky (napríklad, no nie výlučne, Zákazník má históriu neprebratia Objednávky či Objednávok zaslaných na dobierku, Zákazník preukázateľne koná spôsobom, ktorého zámerom je poškodiť dobré meno Predávajúceho a podobne ).

4. Dodanie tovaru

Tovar označený ako “skladom” je štandardne expedovaný nasledujúci pracovný deň od objednania. Platí to pri Objednávkach s platbou formou dobierky a pri Objednávkach s úspešne dokončenou online platbou (online platba kartou, Apple Pay, Google Pay). Pri Objednávkach s formou úhrady prevodom na účet  lehota začína plynúť po pripísaní celej sumy Objednávky na bankový účet Predávajúceho. Tovar označený “skladom u dodávateľa” a/ alebo “na objednávku” je expedovaný v rámci lehoty uvedenej priamo pri konkrétnom type tovaru.

O tom, že bol tovar vyexpedovaný, dostane Zákazník informáciou e-mailom. V prípade akéhokoľvek omeškania v expedícii tovaru sa Predávajúci zaväzuje informovať Zákazníka bezodkladne o oneskorení pri vybavovaní jeho Objednávky a odhadovanom dátume expedície. V prípade, že Zákazník obdržal informáciu o expedícii tovaru, no zásielku od prepravcu z akéhokoľvek dôvodu v očakávanej lehote neobdrží, má nárok vyzvať Predávajúceho, aby mu poskytol informácie o polohe a/ alebo sledovacom čísle zásielky pre uskutočnenie dopytu smerom k prepravcovi.

Tovar označený “vypredané” nie je možné vložiť do košíka a uskutočniť naň Objednávku.

Dostupnosť tovaru zobrazeného na Webovom portáli alebo stránkach na sociálnych sieťach Predávajúceho, ktorý v danom čase na Webovom portáli na vloženie do košíka nie je dostupný, je možné dopytovať u Predávajúceho e-mailom. To isté platí pre veľkosti, farebné či iné variácie tovaru. Predávajúci sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie pri zabezpečení požadovaného tovaru prostredníctvom svojich dodávateľov. Po preverení dostupných možností informuje Predávajúci Zákazníka o možnosti a podmienkach (ceny, dodacie lehoty a iné) zhotovenia tovaru podľa individuálnych potrieb Zákazníka. V tomto prípade si Zákazník nemôže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní.

Expedíciu tovaru a doručovanie tovaru Zákazníkovi zabezpečujú dodávatelia Predávajúceho. Sú to spoločnosti, s ktorými je Predávajúci v zmluvnom vzťahu a ktoré konajú podľa inštrukcií Predávajúceho a na základe svojich procesov. Predávajúci nemá možnosť ovplyvniť interné procesy partnerských organizácií (napríklad, no nie výlučne, doručovacie lehoty prepravcov, či prepravca vopred poskytne informáciu o dátume a čase doručenia, či prepravca kontaktuje Zákazníka pri pokuse o doručenie a podobne).

Všetky lehoty uvedené v Obchodných podmienkach sa týkajú pracovných dní, ako sú definované v Základných pojmoch týchto Obchodných podmienok. Doručenie tovaru sa uskutočňuje spravidla v dobe obvyklej pracovnej doby. Zákazník zohľadní tieto skutočnosti pri výbere preferovaného spôsobu doručenia. Zákazník je pri výbere preferovaného spôsobu dopravy informovaný tiež o výške poplatkov za daný spôsob dopravy. 

Zákazník je povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že Zákazník neprevezme zásielku od prepravcu ihneď alebo pri uložení zásielky v odbernej lehote, dochádza k porušeniu kúpno-predajnej zmluvy zo strany Zákazníka. Predávajúci si vyhradzuje v takomto prípade právo žiadať od Zákazníka náhradu vzniknutých nákladov na doručenie a tiež za spätné doručenie tovaru. V prípade, že z dôvodov na strane Zákazníka je nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo pri vzniku kúpno-predajného vzťahu dohodnuté, Zákazník je povinný uhradiť dodatočne vzniknuté náklady na opätovné alebo nové doručenie.

Pri prevzatí tovaru je Zákazník povinný skontrolovať neporušenosť obalu a povahy zásielky a v prípade akýchkoľvek závad (napríklad, no nie výlučne, poškodená, roztrhnutá obálka či krabica, tlakom či iným externým vplyvom poškodená zásielka), ihneď túto skutočnosť oznámiť doručovateľovi a spísať s ním protokol.

Z dôvodov vyššej moci, povahy zásielky, či rôznych obmedzení externej povahy si Predávajúci vyhradzuje právo zmeniť spôsob dopravy tovaru. O tejto skutočnosti bude Zákazníka informovať a nájdu zhodu na alternatívnom spôsobe prepravy. V opačnom prípade má Zákazník právo odstúpiť od zmluvy.

Daňovým dokladom je faktúra, ktorá je zároveň považovaná za záručný list. Zákazníkovi ju zasiela Predávajúci elektronicky na e-mailovú adresu pri potvrdení odoslania Objednávky.

5. Cena tovaru a platobné podmienky

Predajná cena tovaru je vždy platná v momente zobrazenia v internetovom obchode na Webovom portáli. 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu, zmeny cien od výrobcov a/ alebo dodávateľov tovaru, a tiež z dôvodu technickej chyby, zlyhania systému alebo zlyhania ľudského faktora.

Všetky ceny za tovar, ako aj všetky poplatky, sú uvádzané v EUR a sú uvádzané vrátane DPH.

V prípade akciových ponúk a zliav, všetky tieto platia do definovaného časového obdobia alebo do vypredania zásob, podľa toho, čo nastane skôr. Akciové ponuky sú vždy časovo ohraničené. Zákazník nemá právo sa dodatočne dožadovať zníženia ceny ani inej zľavy. 

Zákazník je po vzniku kúpno-predajného vzťahu povinný uhradiť celkovú sumu Objednávky, teda cenu tovaru a poplatkov za balenie, spôsob dopravy a platby. 

Zákazník môže využiť nasledujúce spôsoby platby:

 • priamy prevod na účet
 • platba kartou online
 • Apple Pay
 • Google Pay
 • dobierka (poskytované na Slovensku a v Českej republike)

V prípade, že zákazník zvolí úhradu priamym vkladom na účet a ani do 5 dní od vytvorenia Objednávky nebude čiastka na bankový účet Predávajúceho pripísaná, ide o porušenie Obchodných podmienok a Objednávka bude automaticky stornovaná. Ak Zákazník zvolí úhradu prostredníctvom platby kartou online, Apple Pay  Google Pay a proces platby nedokončí, Objednávka sa automaticky stornuje. Po stornovaní Objednávky už tovar nie je pre Zákazníka rezervovaný a ak oň má Zákazník naďalej záujem, musí uskutočniť novú Objednávku, podľa dostupnosti a podmienok v danom čase.

6. Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy

Zrušenie objednávky zo strany Zákazníka je možné len do okamihu, pokým neobdržal potvrdenie o odoslaní Objednávky Predávajúcim.

Po potvrdení odoslania Objednávky vzniká kúpno-predajná zmluva uzatvorená na diaľku. Zákazník má právo od tejto zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru resp. odo dňa vzniku kúpno-predajného vzťahu. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie Zákazníka o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty.

V rámci tejto lehoty má Zákazník nárok tovar rozbaliť a vyskúšať spôsobom obdobným, ako je obvyklé pri nákupnom procese v kamennom obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík, fungovania a vhodnosti tovaru. Neznamená to, že Zákazník môže tovar niekoľko dní používať a potom Predávajúcemu vrátiť.

Ak chce Zákazník od zmluvy odstúpiť, informuje o tom Predávajúceho písomnou elektronickou formou na info@jantario.sk. Môže na to využiť formulár, ktorý tvorí Prílohu I Obchodných podmienok, alebo uvedie všetky potrebné informácie priamo do tela e-mailu. 

Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vráti Zákazníkovi všetky platby súvisiace s odstúpenou zmluvou – a to cenu za tovar a štandardný poplatok za spôsob doručenia a platby. V prípade, že Zákazník vracia len časť Objednávky, vráti sa mu alikvótny pomer poplatku. Na to, aby Zákazníkovi vznikol nárok na vrátenie platby za tovar, musí Predávajúcemu tovar podľa definovaných inštrukcií zaslať naspäť. Pre úspešné refundovanie platby je nutné, aby Predávajúci v lehote do 14 dní od prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvy obdržal vrátený tovar, resp. obdržal doklad od prepravcu, na základe ktorého môže sledovať polohu spätnej zásielky.

Na tovar vyrobený podľa individuálnych potrieb Zákazníka sa právo odstúpenia od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu nevzťahuje.

Vrátenie platby sa nevzťahuje na prípadný poplatok za dodatočné náklady pri nadštandardnom spôsobe doručenia. Úhrada vrátených peňažných prostriedkov sa uskutoční podľa spôsobu platby, ktorý Zákazník pri vytvorení Objednávky využil. Online platby platobnou kartou, Apple Pay a Google Pay sa vracajú na účet k platobnej karte prostredníctvom platobnej brány. Objednávky doručované na dobierku sa refundujú prevodom na bankový účet Zákazníka, za účelom čoho Zákazník uvedie svoj IBAN vo formulári pre odstúpenie od zmluvy.

Po prijatí formulára o odstúpení od zmluvy zašle Predávajúci Zákazníkovi prostredníctvom e-mailu inštrukcie pre spätnú prepravu vráteného tovaru. Prepravné náklady takto vrátených zásielok hradí Predávajúci.

Spätné zásielky si Predávajúci neželá mať zasielané na adresu sídla spoločnosti Predávajúceho. Poštovné zásielok zaslaných na adresu sídla Predávajúceho, ak sa tak Zákazník napriek tomu rozhodne učiniť, znáša Zákazník sám. Zásielky zaslané na adresu sídla spoločnosti Predávajúceho na dobierku budú bez výhrady odmietnuté a vrátené späť odosielateľovi.

Predávajúci nie je povinný Zákazníkovi vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, než mu je doručený vrátený tovar, resp. než je tovar odovzdaný prepravcovi, o čom Predávajúci musí mať k dispozícii doklad s informáciami pre sledovanie polohy zásielky. Vrátený tovar nesmie niesť známky používania iného než v rozsahu nevyhnutného vyskúšania. Vrátený tovar musí obsahovať všetok pôvodný obalový materiál a prípadnú dokumentáciu zaslanú Zákazníkovi spolu s tovarom (napríklad, no nie výlučne, krabičky na šperky, pôvodné čiarové kódy a podobne). Zákazník musí vrátený tovar zabaliť spôsobom, aby sa pri preprave nepoškodil a/ alebo neznehodnotil. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť zásielky zaslané na jeho adresu na dobierku.

Zákazník je zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru v prípade, že došlo k používaniu tovaru Zákazníkom nad rámec nevyhnutného vyskúšania a zistenia vlastnostní a funkčnosti tovaru. V prípade, že tovar bude vykazovať po vrátení od Zákazníka známky opotrebovania, poškodenia, tovar bude neúplný alebo iným spôsobom znehodnotený, Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne započítať škodu voči Zákazníkovi a vráti mu alikvótnu časť kúpnej ceny zodpovedajúcu hodnote vráteného tovaru.

7. Reklamácia a záruka

Predávajúci poskytuje Zákazníkovi záruku za akosť tovaru v trvaní 24 mesiacov, pokiaľ u konkrétneho tovaru nie je na Webovom portáli uvedené inak. Zárukou za akosť sa Predávajúci zaväzuje, že tovar bude po túto dobu spôsobilý k použitiu pre ovbvyklý účel a/ alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Zákazník má právo uplatniť u Predávajúceho vady tovaru v prípade, že tovar vykazuje vady, vzťahuje sa naň záruka, nedopadá na ne žiadna výluka zo zodpovednosti Predávajúceho a daný tovar bol zakúpený u Predávajúceho. 

Predávajúci zodpovedá za to, že v čase prevzatia tovaru Zákazníkom má tento vlastnosti, aké Predávajúci popísal na Webovom portáli resp. ktoré Zákazník očakáva s ohľadom na druh a povahu tovaru.

Zodpovednosť predávajúceho za vady ani záruka sa nevzťahujú na mechanické poškodenie tovaru, používanie tovaru v nevhodných či nezodpovedajúcich podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, nesprávna manipulácia a nesprávne ošetrovanie tovaru, či neodborný zásah do tovaru v priebehu záručnej doby. V takýchto prípadoch si Predávajúci vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nevymeniť tovar za iný tovar. Bližší popis výluk z reklamácie nájdete v Reklamačnom poriadku. So všeobecnými zásadami používania šperkov a jantárových šperkov a dobrými praktikami starostlivosti o ne sa Zákazník môže oboznámiť napríklad tu.

Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru Zákazníkom. 

Zákazník je povinný skontrolovať tovar ihneď po jeho prevzatí. Ak zistí akékoľvek poškodenie zásielky či balenia zásielky, vyhotoví záznam o poškodení priamo s doručovateľom/ prepravcom. Akékoľvek dodatočne vznesené nároky mechanického poškodenia pri preprave nebudú prijaté z dôvodu, že boli spôsobené prepravcom a pri absentujúcej dokumentácii nie je možné si voči prepravcovi uplatniť nárok.

Po prevzatí zásielky je Zákazník povinný skontrolovať správnosť tovaru. Ak Zákazník objaví vadu na tovare, má nárok požadovať odstránenie tejto vady bez dodatočných nákladov na odstránenie/ opravu. Alternatívne môže požadovať výmenu vadného tovaru miesto odstránenia vady. Ak je vadná len časť produktu, môže Zákazník požadovať výmenu alebo náhradu tejto časti, okrem prípadov, v ktorých je takéto riešenie spojené s neadekvátnymi nákladmi voči cene tovaru alebo rozsahu poškodenia. Predávajúci a Zákazník sa môžu v prípade zistenia vady dohodnúť na primeranej zľave z pôvodnej ceny tovaru, ak táto vada neznemožňuje užívanie tovaru Zákazníkom a Zákazník aj Predávajúci s takýmto riešením súhlasí.

Bez ohľadu na uvedené, Predávajúci môže vždy nahradiť vadný kus novým produktom, než odstrániť vadu alebo poskytúť zľavu.

Ak má tovar vadu, ktorá je neodstrániteľná a znemožňuje riadne užívanie tovaru, Zákazník má právo na náhradu tovaru alebo právo odstúpiť od zmluvy. 

Zákazník je povinný sa pred prvým použitím tovaru riadne oboznámiť so záručnými podmienkami a s odporúčanými zásadami používania tovaru a starostlivosti o tovar, ktoré je povinný dodržiavať. Všeobecné zásady starostlivosti o šperky a jantárové šperky sú zosumarizované napríklad aj tu.

Ak sa vada tovaru ukáže neskôr v lehote plynutia záručnej lehoty, Zákazník o tejto skutočnosti informuje bezodkladne Predávajúceho.

Zákazník pri uplatnení reklamácie informuje bezodkladne po zistení vady o tejto skutočnosti Predávajúceho s presným popisom druhu a povahy reklamovanej vady. Učiní tak elektronicky prostredníctvom e-mailovej správy na e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú na Webovom portáli (info@jantario.sk). Reklamácia musí obsahovať kópiu faktúry, čislo objednávky, názov a kód reklamovaného tovaru a popis vady, ktorú Zákazník reklamuje. Zákazník v reklamácii uvedie, či požaduje:

V prípade odstrániteľnej vady, za ktorú zodpovedá Predávajúci:

 • odstránenie vady,
 • výmenu tovaru.

V prípade neodstrániteľnej vady, za ktorú zodpovedá Predávajúci:

 • primeranú zľavu, 
 • výmenu tovaru, alebo
 • odstúpenie od zmluvy (iba v prípade, ak je tovar v dôsledku vady nepoužiteľný).

Voľba medzi jednotlivými možnosťami patrí Zákazníkovi a túto odkomunikuje Predávajúcemu pri uplatnení reklamácie. Ak sa však v priebehu reklamačného konania ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo požadovaný nárok Zákazníka je spojený s neprimeranými nákladmi na strane Predávajúceho, či dokonca nie je v moci Predávajúceho ho zrealizovať, vyhradzuje si Predávajúci právo navrhnúť Zákazníkovi iné riešenie reklamačného nároku primerané vzniknutej vade.

Zákazník musí pre uplatnenie reklamácie poslať vadný tovar naspäť Predávajúcemu. Predávajúci mu za týmto účelom zašle na e-mail inštrukcie pre zaslanie zásielky.  Predávajúci má právo odmietnuť zásielky zaslané na jeho adresu na dobierku. Predávajúci odporúča zásielky s tovarom zasielaným Zákazníkom na reklamáciu vhodne zabaliť, aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu tovaru pri preprave.

Riadne uplatnenú reklamáciu Predávajúci zaregistruje vo svojej evidencii reklamácií. Zákazníkovi odošle Predávajúci potvrdenie o prijatí rekamácie e-mailovou správou na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom.

Predávajúci po prijatí reklamácie podnikne neodkladne kroky na vyšetrenie reklamácie, posúdenie vzniknutej vady a na vybavenie reklamačného nároku. Predávajúci po zabezpečení potrebných úkonov informuje Zákazníka o výsledku prešetrenia reklamácie resp. o spôsobe vybavenia reklamácie, a to nie neskôr ako do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie sa v prípade, že Predávajúci nepodnikol kroky pre prešetrenie a vybavenie reklamácie a neinformoval o týchto Zákazníka, považuje reklamácia za uznanú a Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy alebo právo na výmenu tovaru za nový výrobok.

Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • opravou tovaru,
 • výmenou tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny,
 • vyplatením primeranej zľavy
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie.

Po ukončení reklamačného konania bude Zákazník informovaný o spôsobe vybavenia reklamačného konania prostredníctvom e-mailovej správy na definovanú e-mailovú adresu. V prípade, že je reklamácia vybavená opravou tovaru, výmenou tovaru, vyplatením zľavy alebo zamietnutím reklamácie, Predávajúci zašle na vlastné náklady tovar Zákazníkovi naspäť na adresu dodania pôvodnej Objednávky, a to nie neskôr ako do 14 dní po ukončení reklamačného konania.

V prípade vrátenia kúpnej ceny alebo vyplatenia primeranej zľavy budú príslušné sumy prevedené na bankový účet Zákazníka, resp. v prípade online platieb refundované cez platobnú bránu, a to nie neskôr ako do 14 dní po ukončení reklamačného konania.

V prípade, že Zákazník uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Odborné posúdenie dá zhotoviť Predávajúci na svoje náklady a kópiu odborného posúdenia odôvodňujúce zamietnutie reklamácie poskytne Zákazníkovi najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie zamietnutím. V prípade, že Zákazník uplatnil reklamáciu po uplynutí 12 mesiacov od kúpy a Predávajúci ju zamietol, musí Predávajúci Zákazníkovi poskytnúť informáciu, komu môže Zákazník zaslať tovar na odborné posúdenie. Náklady na odborné posúdenie znáša Predávajúci, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak odborný posudok preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže Zákazník uplatniť reklamáciu opäť. Takto znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

V prípade, že Zákazník nepostupuje pri uplatňovaní reklamácie podľa pokynov Predávajúceho a v dôsledku toho znemožní Predávajúcemu riadne vybavenie reklamácie, nezodpovedá Predávajúci za následne vzniknuté škody a/ alebo náklady Zákazníka spojené s reklamáciou vád tovaru. Predávajúci v takomto prípade tiež nezodpovedá ani za nevybavenie reklamácie Zákazníka riadne a v definovanej lehote.

Zákazník nie je oprávnený uplatňovať reklamáciu vád, ktoré sa vyskytli v záručnej dobe podľa týchto Obchodných podmienok u tovaru predávaného za zníženú cenu z dôvodu konkrétnej, vopred komunikovanej vady; pre opotrebovanie veci spôsobenej jej obvyklým užívaním; u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania; alebo ak to vyplýva z povahy veci.

V prípade, že Zákazník nie je spokojný so spôsobom, akým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, môže o tejto skutočnosti informovať Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy na e-mailovú adresu definovanú na Webovom portáli (info@jantario.sk) a žiadať nápravu. Ak na takúto žiadosť odpovie Predávajúci zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu.

8. Povinnosti Predávajúceho a Zákazníka

Predávajúci sa zaväzuje:

 • bezodkladne vybaviť každú objednávku Zákazníka,
 • dodržať ceny tovaru platné v čase uzatvorenia kúpno-predajnej zmluvy na základe Objednávky,
 • dodať tovar, ktorý si Zákazník objednal.

Zákazník sa zaväzuje:

 • prebrať tovar, ktorý bol predmetom Objednávky od doručovateľa alebo kuriéra v odbernej lehote,
 • skontrolovať obal zásielky pri preberaní zásielky,
 • spísať záznam o poškodení s prepravcom v prípade zistenia poškodenia zásielky,
 • oznámiť nedodanie tovaru po uplynutí lehoty 5 dní odo dňa potvrdenia odoslania zásielky e-mailom.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

 • poškodenie, nedodanie a/alebo stratenie zásielky prepravcom,
 • dodanie tovaru v rozpore s dohodnutými podmienkami dodania vplyvom vyššej moci,
 • oneskorené doručenie alebo nedoručenie zásielky spôsobené udaním nesprávnej adresy alebo nesprávnych kontaktných údajov zo strany Zákazníka.

V prípade riadneho odstúpenia od zmluvy Zákazníkom Predávajúci poukáže celkovú sumu Objednávky späť na bankový účet zákazníka alebo ho refunduje prostredníctvom platobnej brány – podľa spôsobu platby, ktorým Zákazník za Objednávku zaplatil. 

Tovar zasielaný Zákazníkom späť Predávajúcemu, či už pre účel odstúpenia od zmluvy alebo pre účel uplatnenia reklamácie, je Zákazník povinný vhodne zabaliť tak, aby bol tento chránený pred poškodením počas prepravy. Predávajúci tiež dôrazne odporúča dodržiavať zaslané pokyny k spätnému doručeniu. Predávajúci nie je povinný preberať zásielky zaslané na dobierku, tieto budú automaticky odmietnuté.

V prípade, že Zákazník odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je zjavne používaný, mechanicky poškodený a/ alebo neúplný, vzniká Predávajúcemu právo si voči Zákazníkovi započítať nárok na náhradu škody na tovare. Predávajúci Zákazníkovi vráti zaplatenú cenu Objednávky zníženú o príslušný nárok Predávajúceho, pričom výška nároku môže v súčte činiť 0,5 % z celkovej ceny tovaru za každý deň používania daného tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmuvy uzatvorenej so Zákazníkom v prípade, že sa cena tovaru u dodávateľa neprimerane zvýšila a/ alebo sa mu nepodarilo tovar zadovážiť v primeranom čase alebo kvalite, prípadne z iného dôvodu technickej, prevádzkovej či inej povahy, alebo v prípade zásahu vyšščej moci, ktorý mu znemožňuje riadne vybavenie Objednávky. 

Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušiť Objednávku v prípade, že Zákazník v minulosti porušil kúpno-predajnú zmluvu a/ alebo Obchodné podmienky (napríklad, ale nie výlučne, ak existuje história neprebratia zásielky odoslanej na dobierku konkrétnym Zákazníkom, Zákazník si v minulosti preukázateľne počínal spôsobom, ktorého cieľom malo byť vedome poškodiť dobrú povesť či podnikateľkú činnosť Predávajúceho, a podobne). O odstúpení od zmluvy Predávajúcim bude Zákazník informovaný e-mailom na uvedenú e-mailovú adresu.

Zákazník má právo na výmenu tovaru dodaného na základe Objednávky za rovnaký tovar s inou veľkosťou, ak je tento k dispozícii a skladom na Webovom portáli. V takomto prípade Zákazník odstúpi od kúpno-predajnej zmluvy podľa uvedeného postupu v Obchodných podmienkach a zašle tovar určený na výmenu späť podľa inštrukcií Predávajúceho. Zároveň vytvorí novú objednávku na tovar v požadovanej veľkosti. Predávajúci vybaví odstúpenie od zmluvy a refundáciu tovaru pôvodne objednaného tovaru a zabezpečí vybavenie Objednávky novo zvolenej veľkosti tovaru podľa štandardných podmienok.

9. Alternatívne riešenie sporov

Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom, má právo obrátiť sa na Predávajúceho v prípade, že nie je spokojný s tým, ako Predávajúci vyriešil jeho sťažnosť, požiadavku alebo reklamáciu. Za preferovaný komunikačný kanál sa v tomto prípade považuje email info@jantario.sk. Predávajúci sa zaväzuje prejaviť maximálnu ústretovosť a dobrú vôľu pri riešení sporov a dosiahnutí spokojnosti Zákazníka, za predpokladu zachovania parametrov racionálnych, odôvodnených požiadaviek a vzájomne uspokojivého, konštruktívneho riešenia. V prípade, že Zákazník – Spotrebiteľ má napriek tomu za to, že jeho požiadavky a práva neboli naplnené dostatočne, má právo podať podnet subjektu alternatívneho riešenia sporov, a to napríklad, no nie výlučne, v prípade, že Predávajúci na žiadosť Zákazníka – Spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo neodpovie do 30 dní odo dňa odoslania žiadosti.

Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 alebo príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Zákazník – Spotrebiteľ má právo vybrať si subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti.

Pre podanie podnetu alebo pre získanie informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov, vrátane cezhraničných sporov, týkajúcich sa tovaru zakúpeného cez internet, môžu Zákazníci využiť aj webovú stránku Európskej komisie. Zákazník – Spotrebiteľ tu má možnosť zadať podnet prostredníctvom elektronického formulára vo zvolenom jazyku.

Pre úspešné podanie podnetu je potrebné poskytnúť úplné informácie týkajúce sa identifikácie subjektov, ktorých sa spor týka, a celého priebehu sporu. Uvedené fakty je vhodné podložiť príslušnou dokumentáciou. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Zákazník – Spotrebiteľ, teda fyzická osoba, ktorá mala ku dňu uzavretia zmluvy alebo ak ide o zmluvu uzavretú na diaľku, ku dňu odoslania Objednávky, bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu v Slovenskej republike (vnútroštátny spor) alebo inom členskom štáte EÚ (cezhraničný spor). Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Zákazníkom – Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur.

Podrobné informácie o alternatívnom riešení sporov nájdete v Zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

10. Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje nakladať s osobnými údajmi fyzických osôb v súlade s platnými právnymi predpismi,  v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane osobných údajov“).

Predávajúci vydáva k ochrane osobných údajov v súvislosti s prevádzkou internetového obchodu na Webovom portáli www.jantario.sk a www.jantario.com Zásady ochrany osobných údajov, tvoriace prílohu II Obchodných podmienok.

Príloha I – Formulár na odstúpenie od zmluvy

Príloha II – Zásady ochrany osobných údajov